15%
 Gạch bóng kiếng đá mài 80x80cm  Gạch bóng kiếng đá mài 80x80cm
15%
 Gạch bóng kiếng đá mài 80x80cm  Gạch bóng kiếng đá mài 80x80cm